Jesteś na: Strona główna Program partnerski

REGULAMIN PARTNERSKI
dla osób prawnych i osób fizycznych biorących udział w Programie Partnerskim
witryny sklepu internetowego EuroFiranki.pl

§ 1. Definicje podstawowe

1. Program Partnerski – witryna WWW znajdująca się pod adresem http://www.eurofiranki.pl/program-partnerski-c_51.html
2. Sklep Internetowy – witryna www Sklepu firmy K&Z projekt Sp. z o.o. znajdująca się pod adresem www.eurofiranki.pl
3. Administrator – upoważniony przedstawiciel firmy K&Z projekt Sp. z o.o. będącej właścicielem Sklepu Internetowego do dokonywania wszelkich zmian na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz rozpatrywania skarg.
4. Konto punktowe – konto na stronie internetowego sklepu EuroFiranki.pl, na którym gromadzone są punkty Partnera uzyskane w ramach Programu Partnerskiego.
5. Produkty – produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego EuroFiranki.pl, w poszczególnych jego kategoriach.
6. Produkty z kategorii Prezenty – produkt nie podlegający żadnym systemom rabatowym oraz przysługującym Partnerowi opustom; możliwe do nabycia za złotówki, jak również w drodze wymiany pozyskanych przez Partnera punktów na koncie punktowym.
7. Partner - klient sklepu to użytkownik posiadający konto w sklepie (zarejestrowany), który przystąpił do Programu Partnerskiego poprzez zaakceptowanie Regulaminu Partnerskiego. Od tej pory Partner taki ma możliwość: zbierania punktów za zakupy swoje i polecone innym.

§2. Zasady ogólne Programu Partnerskiego

1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest firma K&Z projekt Sp. z o.o. (zwana dalej ZARZECKA) będąca właścicielem sklepu internetowego EuroFiranki.pl (zwana dalej Sklepem), z siedzibą w Białymstoku przy ul. Lipowej 31/33 lok. 27, 15-424 Białystok, wpisaną do KRS pod numerem 0000489973, posiadającą REGON: 200822990 i NIP: 542-323-51-21.
2. Firma ZARZECKA będąca właścicielem sklepu internetowego EuroFiranki.pl zaświadcza o nieszkodliwości sprzedawanych w ramach serwisu produktów.
3. Partnerami sklepu internetowego EuroFiranki.pl mogą być zarówno osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby prowadzące działalność zarejestrują się na stronie sklepu internetowego EuroFiranki.pl i wybiorą opcję przystąpienia do Programu Partnerskiego, a także zaakceptują Regulamin Partnerskiego.
4. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest bezpłatne i dobrowolne.
5. Sklep zastrzega sobie prawo wyboru Partnerów, którzy mieliby wziąć udział w Programie Partnerskim.
6. Uczestnik Programu Partnerskiego to podmiot prawny lub osoba fizyczna posiadający konto zarejestrowane na stronie sklepu internetowego EuroFiranki.pl, polecający towary i usługi świadczone przez sklep internetowy EuroFiranki.pl zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Sklepu.
7. Partner w kontaktach handlowych może przedstawiać się jako członek Programu Partnerskiego sklepu internetowego EuroFiranki.pl – jakkolwiek Partner nie ma żadnego umocowania prawnego, ani upoważnienia do podpisywania jakichkolwiek dokumentów, czy zaciągania zobowiązań w imieniu firmy ZARZECKA.
8. Program Partnerski Sklepu Internetowego, oznacza system polecania usług świadczonych przez Sklep Internetowy podmiotom nie będącym dotychczas klientami Sklepu Internetowego. Odbywa się to za pomocą unikalny linków polecających. Administrator jest upoważniony do udostępniania specjalnych, unikatowych linków polecających.
9. Partner jest wynagradzany za zakupy dokonane przez siebie lub nowego Klienta na podstawie wysłanego przez niego linku polecającego – pod warunkiem, iż Klient dokona zakupu w Sklepie Internetowym i nie dokona zwrotu kupionego towaru, względnie nie złoży oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu towaru zgodnie z Regulaminem Sklepu.
10. Podstawę prawną Programu Partnerskiego Sklepu Internetowego stanowi: niniejszy Regulamin Partnerski, Regulamin Sklepu oraz definicje legalne w nich zawarte a utworzone na potrzeby Sklepu Internetowego.
11. Korzystanie z Programu Partnerskiego Sklepu Internetowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Sklepu, Regulaminu Partnerskiego.

§ 3. Polecanie klientów, produktów i identyfikacja Partnerów

1. Założenie konta przez użytkownika na stronie sklepu internetowego EuroFiranki.pl jest warunkiem koniecznym udziału w Programie Partnerskim sklepu internetowego EuroFiranki.pl. Każdy zarejestrowany Partner otrzyma unikalny numer identyfikacyjny (przypisany do konta), jednoznacznie określający go w systemie informatycznym sklepu internetowego EuroFiranki.pl.

 

Rysunek 1. Po zalogowaniu do sklepu widoczny panel - Moje konto, aby przystąpić do programu partnerskiego należy w lewym rogu kliknąć w ikonkę "program partnerski"

 

 

Rysunek 2. Należy odczytać Regulamin Parterski przewijając stronę

2. W wyniku prawidłowej rejestracji w procesie przystąpienia użytkownika do Programu Partnerskiego, Sklep Internetowy EuroFiranki.pl tworzy dla każdego Partnera unikalny link polecający. Partner otrzymuje dostęp do własnego konta po zalogowaniu.


Rysunek 3. Wejście do programu parternerskiego i sposób rejestracji (na samym dole strony po przeczytaniu regulaminu)

3. Unikalny link polecający jest indywidualnym linkiem (kierującym do sklepu internetowego EuroFiranki.pl) zawierającym identyfikator partnerski, unikalny dla każdego z Partnerów, na który zostaną zaliczone punkty po dokonanych przez nowego klienta zakupach, o czym będzie mowa dalej.
4. Partner poleca nowym klientom produkty sklepu za pomocą unikalnego linku polecającego wysyłając go za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub w innej formie. Polecenie odbywa się w wyniku kliknięcia w link "poleć znajomym" i wypełnieniu formularza polecają. Link polecający "poleć znajomym" jest widoczny tylko po uwczesnym zalogowaniu Partnera do sklepu.

 


Rysunek 4. Umiejscowienie linku polecającego w produkcie

 


Rysunek 5. Formularz polecający pokazujący się po kliknięciu w link polecający

5. Program Partnerski sklepu internetowego EuroFiranki.pl nie stanowi zobowiązującej umowy dla Partnera, nie nakłada na niego konieczności wykonania minimalnego planu sprzedaży, czy dokonywana i publikacji minimalnej ilości poleceń.

§ 4. Sposoby uzyskania punktów przez Partnera

1. Partner otrzymuje punkty na konto punktowe wyłącznie za zakupy dokonane przez siebie oraz przez Klientów przez niego poleconych. Partner nie jest wynagradzany punktami za samo polecanie.
2. Punkty są Partnerowi naliczane dopiero w momencie zmiany statusu zamówienia transakcji na „zrealizowane” – z uwzględnieniem §4 pkt 6, 7 i 8 Regulaminu Partnerskiego.
3. Punkty zgromadzone w Programie Partnerskim zapisywane są na koncie Partnera na stronie sklepu internetowego EuroFiranki.pl.
4. Użytkownik może sprawdzić ilość posiadanych punktów logując się na stronie sklepu internetowego EuroFiranki.pl. 


Rysunek 6. Sprawdzenie ilości punktów na koncie

5. Za każdą nową, poleconą osobę – Klienta, która nie posiada dotychczas założonego konta w Sklepie Internetowym EuroFiranki.pl, Partner, który poleci daną osobę otrzyma na swoje konto w sklepie internetowym EuroFiranki.pl punkty, w ilości proporcjonalnej do wartości dokonanych zakupów przez Klientów poleconych. Klient taki jest związany z polecającym Partnerem bezterminowo co oznacza, że każdy zakup towarów w sklepie EuroFiranki.pl w przyszłości jest premiowany punktami dla Partnera z uwzględnieniem §4 pkt 2.


Rysunek 7. Przyznanie punktów

6. W przypadku zwrotu produktu przez Klienta w ramach gwarancji lub obowiązującego prawa, naliczone Partnerowi punkty oraz wypłacone pieniądze zostaną odliczone od stanu jego konta.
7. Warunkiem koniecznym przyznania Partnerowi punktów za zakupy dokonane oraz polecone innym jest odnotowanie pełnej wpłaty na rachunku bankowym sklepu internetowego EuroFiranki.pl, za towary oraz usługi świadczone przez Sklep, a zamówione przez Partnera, bądź Klienta poleconego.
8. Uczestnik Programu Partnerskiego za dokonaną transakcję otrzymuje liczbę punktów obowiązującą w momencie odnotowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu internetowego EuroFiranki.pl a dokonaną przez siebie, bądź przez Klienta Poleconego. Wartość 1 punktu określa Administrator sklepu i informacja o tej wartości jest podawana w Regulaminie Partnerskim. Wstępnie l punkt = 1zł brutto. (UWAGA – WARTOŚĆ PUNKTU MOŻE ULEGAĆ ZMIANIE!).
9. Punkty, które Użytkownik zdobył w ramach Programu Partnerskiego mogą być wymienione na produkty z kategorii Prezenty drogą zamiany pozyskanych przez siebie punktów na koncie punktowym (UWAGA! produkty w tej kategorii nie podlegają żadnym systemom rabatowym, ani opustom).
10. Zgromadzone na koncie Partnera, w Sklepie Internetowym EuroFiranki.pl, punkty są ważne bezterminowo.

§ 5. Metody promocji produktów i sklepu internetowego EuroFiranki.pl

1. Partner może prowadzić promocję produktów poprzez wypełnienie specjalnego formularza dostępnego po zalogowaniu na stronie sklepu internetowego EuroFiranki.pl, po wypełnieniu którego osoba przez niego wskazana otrzyma wiadomość e-mail z produktem poleconym i unikalnym linkiem poleacjącym.
2. Partner nie będzie promował witryny sklepu internetowego EuroFiranki.pl na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli. Partner może ewentualnie odpowiadać na pytania zadane w takich miejscach w sposób nakłaniający do zainteresowania się Produktami lub Sklepem Internetowym.
3. Administrator sklepu internetowego EuroFiranki.pl zobowiązuje się w miarę możliwości wspierać merytorycznie Partnera w kwestii promocji Produktów i Sklepu Internetowego w Internecie.
4. Administrator sklepu internetowego EuroFiranki.pl będzie indywidualnie rozpatrywał wszelkie skargi na Partnerów od Klientów, bądź innych osób postronnych zgłaszających nadużycia Partnera, biorąc pod uwagę racje obu stron, Regulamin Sklepu, Regulamin Partnerski oraz specyfikę ośrodka, z którego skarga napłynęła.

§ 6. Bezpieczeństwo danych osobowych oraz kont Partnerów

1. Zabrania się korzystania z kont innych Partnerów.
2. Partner w celach gwarancji bezpieczeństwa ma obowiązek zachowania w tajemnicy hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym EuroFiranki.pl.
3. Bieżące dane dotyczące Partnera i stanu jego konta wyświetlane na stronach Programu Partnerskiego niekoniecznie muszą być zgodne z prawdą (mając na względzie przypadek wadliwego działania programu) – nie są więc wiążące dla Administratora Sklepu. W razie wykrycia niespójności w bazie danych, Administrator skoryguje dane.
4. Administrator Sklepu ma obowiązek poinformować Partnera o fakcie nie uznania jakiejś części jego punktów, a na żądanie Partnera wyjaśnić ten fakt.
5. ZARZECKA będąca właścicielem Sklepu Internetowego EuroFiranki.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Partnera lub wejście w posiadanie przez inne osoby, niezależnie od sposobu wejścia w ich posiadanie, ich hasła i loginu.
6. Partner zgadza się na ewentualne wysyłanie mu wewnętrznego biuletynu Programu Partnerskiego dotyczącego nowości, zmian i zawierającego przydatne porady oraz inne informacje związane z Programem Partnerskim – w przypadku, gdyby sklep internetowy EuroFiranki.pl takie wydał.
7. Konta jak i punkty na nich zgromadzone są niezbywalne.

§ 8. Usunięcie, zablokowanie i kasowanie konta Partnera oraz jego wykluczenie z Programu Partnerskiego

1. Każdy Partner ma prawo do wypisania się z Programu Partnerskiego sklepu internetowego EuroFiranki.pl w dowolnej chwili, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. W przypadku rezygnacji Partnera z udziału w Programie Partnerskim lub jego wykluczenia przez Sklep, traci on zdobyte do chwili rezygnacji punkty.
3. W przypadku uzasadnionych podejrzeń poczynionych przez Sklep, że Partner łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, Sklep ma prawo bez wcześniejszego uprzedzenia wykluczyć Partnera z Programu Partnerskiego – tj. zawiesić (zablokować/zamrozić) jego konto. W takim przypadku wszelkie punkty zostają zamrożone do czasu wydania decyzji o dalszym istnieniu konta przez Administratora Sklepu.
4. Firma ZARZECKA będąca właścicielem Sklepu Internetowego EuroFiranki.pl zastrzega sobie możliwość usunięcia bądź czasowego zablokowania/zamrożenia konta lub zablokowania/zamrożenia opcji Programu Partnerskiego względem poszczególnych Partnerów w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone lub jeżeli firma ZARZECKA uzna, iż poprzez linki polecające Partner działa na niekorzyść firmy niszcząc dobry wizerunek Sklepu i renomę marki lub któregokolwiek z innych Partnerów.
5. Firma ZARZECKA oświadcza, iż nie podejmuje żadnej prawnej odpowiedzialności za niedozwolone zachowania Partnerów, w zakresie wykorzystania przez nich linków polecających oraz wszelkich innych opcji związanych z omawianym Programem Partnerskim, szczególnie za zamieszczanie w serwisie treści zniesławiających, obraźliwych lub niezgodnych z prawem.
6. Firma ZARZECKA nie bierze odpowiedzialności za wszelkie uwagi, opinie, wypowiedzi, komentarze, opisy publikowane wraz z linkiem polecającym witrynę sklepu internetowego EuroFiranki.pl, które stanowią prywatne zdanie danego Partnera, właściciela linka polecającego.
7. Firma ZARZECKA oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub ewentualne utracone korzyści, mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu sklepu internetowego EuroFiranki.pl, w szczególności za korzystanie przez Partnera z serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulaminem. Od odpowiedzialności firmy wyłączone są również wszelkie zamieszczone przez Partenrów treści, które okażą się nieprawdziwe, niepełne, nieścisłe, nieczytelne lub zamieszczone z opóźnieniem.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Firma ZARZECKA jest uprawniona do dokonywania przerw w udostępnianiu serwisu sklepu internetowego EuroFiranki.pl jeżeli jest to spowodowane: koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu, designu strony albo zainstalowania oprogramowania do jej zarządzania, przyczynami niezależnymi od Firmy ZARZECKA, „działaniem sił wyższych”, przerwami w dostawie prądu do serwera, oraz przerwami wynikającymi z działalności właściciela serwera, na którym znajduje się serwer sklepu internetowego EuroFiranki.pl.
2. Zmiany w zakresie Regulaminu Sklepu oraz Regulaminu Partnerskiego są wprowadzane wyłącznie przez Administratora Sklepu, który jest osobą jedynie upoważnioną do ich wprowadzania.
3. Aktualny i obowiązujący Regulamin Sklepu Administrator Sklepu publikuje na stronie: http://www.eurofiranki.pl/regulamin-c_12.html 
4. Wszystkie informacje dotyczące Partnerów są przetwarzane w celu ich marketingowego wykorzystania przez sklep w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z dnia 29.10.1997 r.). Żadne informacje dotyczące poszczególnych Partnerów nie będą przekazywane firmom lub osobom trzecim.
5. Korzystanie z Programu Partnerskiego sklepu internetowego EuroFiranki.pl przez zarejestrowanych Partnerów jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Sklepu, Regulaminu Partnerskiego.